กิจกรรม ATSME

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (นัดพิเศษกรณีเร่งด่วน) และเข้าพบท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


ลงวันที่ :: 25 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้เข้าดู :: 692
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (นัดพิเศษกรณีเร่งด่วน) และเข้าพบท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 : ท่านนายกเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมไทย (ATSME) (นัดพิเศษกรณีเร่งด่วน) โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (กบ.) ท่านที่ปรึกษา และประธานจังหวัดเครือข่ายสมาคมฯ จากทั่วประเทศส่งตัวแทนเข้าร่วมกว่า 20 ท่าน

จาก นั้น เข้าพบท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี) และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม (ท่านรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯลฯ) เพื่อสะท้อนปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประสานแนวทางความร่วมมือระหว่าง ATSME และกระทรวงอุตสาหกรรม ในการช่วยเหลือ SMEs ไทย

ท่าน ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

 

 

 

 

 

 

 

ท่านนายกเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด และคณะ ถ่ายภาพร่วมกับท่าน ผอ. สสว. ด้านหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม หลังการประชุมหารือกับท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: manager