Do & Don?t in CLMV Market


ลงวันที่ :: 6 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 367
Do & Don?t in CLMV Market

 

Do & Don’t in CLMV Market
รู้ไว้ใช่ว่ากับเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และเมียนมา
Cambodia
Do : ใช้สื่อโทรทัศน์เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารการตลาด เพราะต้นทุนต่ำและการเข้าถึงผู้บริโภคสูง
Don’t : เนื้อหาการตลาดที่เป็นประเด็นอ่อนไหว เช่น เรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ไม่กล่าวอ้างสรรพคุณสินค้าเกินจริง หรือจัดโปรโมชั่นแบบที่มีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่นานเกินไป
Laos
Do : ตระหนักว่าคนลาวรับสื่อไทย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจออกแบบให้ผู้ชมลาวโดยตรงก็ตาม จึงต้องหาจุดเชื่อมระหว่างสิ่งที่บอกในสื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งต้องศึกษากฎระเบียบในการเผยแพร่
โฆษณาจากภาครัฐที่เข้มงวด มีระบบการเซ็นเซอร์
Don’t : มุมมองที่คิดว่าประเทศลาวเป็นเหมือนกับจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดตั้งแต่เริ่มต้น เพราะลาวมีความเหมือนที่แตกต่างมากจากประเทศไทย และการคิดแต่จะทำธุรกิจใน
ระยะสั้นและไม่ยอมลงทุนระยะยาว ส่วนมากไปได้ไม่นานก็พับกระเป๋ากลับบ้าน
Myanmar
Do : สินค้าไทยที่ผลิตนอกเมียนมามีต้นทุนค่าสื่อสูง จึงต้องวาง Position ในระดับ Premium หรือไม่อาจย้ายฐานการผลิตบางส่วนเข้าไปในเมียนมา เพื่อให้ได้รับสิทธิค่าสื่อโฆษณาในอัตราท้องถิ่น
Don’t : การสร้างแบรนด์ต้องอาศัยกลยุทธ์และการลงทุนล่วงหน้า ไม่ตีหัวเข้าบ้าน
Vietnam
Do : สร้างเครือข่ายในการทำธุรกิจ เพื่อสร้างคอนเน็กชันในด้านต่างๆ
Don’t : กลยุทธ์ที่ได้ผลในไทยอาจไม่เหมาะในเวียดนาม เพราะสินค้าไทยไม่ได้ถูกคนเวียดนามมองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง การลงทุนน้อยตามสัดส่วนยอดขายและจะหวังว่าจะได้มาก แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในตลาดนี้

 

 

รูปภาพของ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME)

 

 

ผู้เขียน :: Admin