กิจกรรมหลักธุรกิจกุญแจสำคัญขับเคลื่อนธุรกิจ


ลงวันที่ :: 15 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 208
กิจกรรมหลักธุรกิจกุญแจสำคัญขับเคลื่อนธุรกิจ

 

กิจกรรมหลักธุรกิจกุญแจสำคัญขับเคลื่อนธุรกิจ

กิจกรรมหลักของธุรกิจ หรือ Key Activities  คือสิ่งที่ต้องทำเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจนั่นเอง ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำเข้าใจ เพราะจะช่วยเห็นภาพธุรกิจที่ได้ทำอยู่ว่ามีอะไรบ้าง และนำไปวางแผนธุรกิจได้อย่างรัดกุม

 

 

ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 

          กิจกรรมด้านการผลิต เช่น ขั้นตอนต่างๆในการผลิต เริ่มตั้งแต่คิดรูปแบบของสินค้า ออกแบบสินค้า การนำวัตถุดิบหรือส่วนผสมมาทำให้เกิดเป็นสินค้า กระบวนการผลิต กระบวนการทดสอบคุณภาพ ขั้นตอนการนำสินค้าไปจัดจำหน่าย ตลอดจนขั้นตอนในการซ่อมแซมสินค้า

 

          กิจกรรมด้านการให้บริการ  ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลูกค้า ช่วยทำงานแทนลูกค้าในบางส่วน การเข้าไปอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า การเข้าไปลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า การเข้าไปให้ความรู้กับลูกค้า ฯลฯ

 

          กิจกรรมในลักษณะของการเป็นคนกลางหรือเจ้าของแพลตฟอร์ม มีความคล้ายคลึงกับธุรกิจบริการ แต่มีความต่างคือรูปแบบดังกล่าวเราจะวางตัวเป็นศูนย์กลาง เช่น ธุรกิจเว็บไซต์ มีหน้าที่ผลิต Content ให้ลูกค้าเข้ามาอ่านหรือหากเป็นร้านค้าออนไลน์ ก็ต้องจัดหน้าร้านบนเว็บไซต์ให้เกิดการซื้อขายกันอย่างสะดวก 

 

          โดยหลักการคิดกิจกรรมหลักทางธุรกิจมักจะขึ้นอยู่กับสมมุติฐานเหล่านี้ เช่น คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาด เริ่มจากการมองหาความต้องการของผู้บริโภคว่าต้องการอะไร จากนั้นต้องไปหาวัตถุดิบที่สามารถผลิตสินค้าได้ 

 

          ดัดแปลงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้ตอบโจทย์ความต้องการใหม่  บางครั้งการดัดแปลงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีการพัฒนาไปตามความต้องการหรือเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็ถือว่าเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เช่นกัน

 

          คิดบริการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า การที่จะลูกค้าประสบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากเราสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ได้ก็ถือเป็นการสร้างกิจกรรมทางธุรกิจอย่างหนึ่ง

 

 

ผู้เขียน :: Admin