สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 25/2554


ลงวันที่ :: 4 มกราคม 2555 จำนวนผู้เข้าดู :: 670
ตามที่สมาคมฯได้กำหนดจัดวันประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค.2554 ที่ผ่านมา ตามวันเวลาดังกล่าวสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม จึงขอเลื่อนการประชุม ตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 6 โดยเรียกประชุมใหญ่วิสามัญอีกครั้งภายใน 14 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สำหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้าสมาชิกสามัญมาจำนวนเท่าใดให้ถือว่าครบองค์ประชุม..ดังนั้นสมาคมฯจึงกำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญในวันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 2555 เวลา 13.00 น.ชั้น3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม... แต่เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญการพิจารณา การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

president 25/2554                                          31 ธันวาคม 2554

 
เรียน  คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ
 
         ตามที่สมาคมฯได้กำหนดจัดวันประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค.2554 ที่ผ่านมา ตามวันเวลาดังกล่าวสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม จึงขอเลื่อนการประชุม ตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 6 โดยเรียกประชุมใหญ่วิสามัญอีกครั้งภายใน 14 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สำหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้าสมาชิกสามัญมาจำนวนเท่าใดให้ถือว่าครบองค์ประชุม..ดังนั้นสมาคมฯจึงกำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญในวันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 2555 เวลา 13.00 น.ชั้น3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม... แต่เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญการพิจารณา การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน..
 
          และในวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค.2554 ได้มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสมาคมATSME ในโครงการ"เพื่อนช่วยเพื่อน"กู้วิกฤตน้ำท่วม กองทุนละ 100,000บาท(หนึ่งแสนบาท) จำนวน 6 ราย และยังอยู่ในการพิจารณาอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งโครงการ"เพื่อนช่วยเพื่อน"(ปลอดดอกเบี้ย) เริ่มวันที่ 5 ธ.ค.2554 - 5 ธ.ค.2555 สมาคมฯเป็นผู้ประสานงานให้ระหว่างผู้ให้ความช่วยเหลือและผู้ที่รับความช่วยเหลือ(เงื่อนไขที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว) จึงหวังว่าจะทำให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบฟื้นโดยเร็วนะคะ..
 
          ท้ายนี้ขอฝากกลอนพรปีใหม่ให้ทุกท่านค่ะ
 
      สวัสดี   ปีใหม่  ปีห้าห้า
ฝากวาจา  พาสนุก  ให้สุขสรรค์
ปีมะโรง   โยงย้ำ  ความสำคัญ
ต้องบากบั่น  ฟันฝ่า  มหาภัย
 
    ทั้งน้ำท่วม  อีกน้ำลด  ปรากฎทั่ว
ที่หมดเนื้อ  หมดตัว  ต้องแก้ไข
SME    มีทุกเขต  ประเทศไทย
ต่อเติมให้  เข้มแข็ง  ทุกแหล่งชน
 
    จะซ่อมสร้าง ใส่ใจ  เอาให้อยู่
แม้ต้องกู้  สู้อีก  อย่าหลีกหนี
รับปีใหม่  ให้ราบรื่น ชื่นชีวี
จงโชคดี  มีสุข  ทุกท่านเอย...

 
 
เพ็ญทิพย์  พรจะเด็ด
นายกสมาคมATSME