สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 35/2555-2556


ลงวันที่ :: 24 เมษายน 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 480
ตามข้อบังคับของสมาคมฯต้องมีการ "จัดประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ1ครั้งภายในเดือนเมษษยนของทุกปี" สมาคมจึงกำหนดจัดประชุมขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงค่ะ..

President 35/ 2555-2556                                             24 เมษายน 2556

เรียน คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ

          ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ต้องมี
การ "จัดประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ1ครั้งภายในเดือนเมษายนของทุกปี" สมาคมจึงกำหนดจัดประชุมขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงค่ะ.. สิ่งสำคัญของการประชุมคือ ต้องการความร่วมมือในการระดมสมอง เพื่อเสนอความคิดเห็น ในโครงการที่นำเสนอต่อรัฐบาลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และเพื่อให้ตอบสนองตรงตามความต้องการของสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไป พร้อมทั้งร่วมกันการวางยุทธศาสตร์การบริหารงานของสมาคมในอนาคตด้วย..

          ภายใต้การบริ
หารงานของคณะกรรมการทุกท่านที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ สมาคมฯเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เนื่องจากสมาชิกของเราเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงที่มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละที่จะเป็นคนกลางในการสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมิได้คิดถึงความเหนื่อยยาก ดังที่ผ่านมาสมาชิกเสียสละเงินเข้าร่วม"โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน"จนได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ..

          จากที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณในการช่วยเหลือSMEsที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจไม่ทั่วถึง เนื่องจากข้อมูลนั่นเอง...บัดนี้สมาคมฯได้รับการตอบรับจากรัฐบาล ให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานในการนำเสนอความช่วยเหลือและส่งเสริม ในด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคตต่อไป..

          จึงขออาสาสมั
ครคนที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆเข้ามาเป็นคณะทำงานของสมาคมฯหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านค่ะ..

ด้วยความนับถือ

เพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด