สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 44/2555-2556


ลงวันที่ :: 4 พฤษจิกายน 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 514
สืบเนื่องจากคณะกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายการค้าและทั้งฝ่ายไอที ได้ร่วมมือกันสร้างเครื่องมือ เพื่อปรับฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน และจัดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อสะดวกต่อการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขอเชิญ เข้าไปที่ http://www2.atsme.org/atsme เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และกรอกข้อมูลธุรกิจของท่านในแบบฟอร์มออนไลน์นะคะ..ในส่วนของกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนแล้ว ทางคณะกรรมการทางด้านการค้ากำลังดำเนินงานเพื่อให้เกิดการค้าขายอยู่ค่ะ

President 44/ 2555-2556                                                     1 พฤศจิกายน  2556
 
เรียน   คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ

            สืบเนื่องจากคณะกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายการค้าและทั้งฝ่ายไอที ได้ร่วมมือกันสร้างเครื่องมือ เพื่อปรับฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน และจัดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อสะดวกต่อการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขอเชิญ เข้าไปที่   http://www2.atsme.org/atsme  เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และกรอกข้อมูลธุรกิจของท่านในแบบฟอร์มออนไลน์นะคะ..ในส่วนของกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนแล้ว ทางคณะกรรมการทางด้านการค้ากำลังดำเนินงานเพื่อให้เกิดการค้าขายอยู่ค่ะ..

              เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ร่วมแถลงข่าว กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมพลังภาครัฐและภาคเอกชนจัดงาน มหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมภูมิภาค Industrial Fair 2013 ภายใต้แนวคิด "มหกรรมแห่งการสร้างโอกาส การต่อยอด และการจับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาถูก รวมถึงกิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม  ที่มุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่ SMEs และ OTOP" โดยแบ่งจัดเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556 สนามกีฬากลาง จ.นครสวรรค์   , ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก วันที่ 29 พฤศจิกายน- 1 ธันวาคม 2556 สนามกีฬากลางพัทยา จ.ชลบุรี    , ครั้งที่ 3 ภาคใต้ วันที่ 7-10 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา    , ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา  การจัดงานเริ่มเวลา 10.00 - 22.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย  

                ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดสรรบูธให้กับศูนย์ภาครับผิดชอบ และในส่วนของสมาคมATSME กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดให้ภาคล่ะ 20 บูธ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการและประธานจังหวัดที่จัดงานได้ประสานการทำงานกับศูนย์ภาคนั้นต่อไป..จึงขอให้สมาชิกจังหวัดในภาคที่จัดงาน แจ้งความประสงค์ที่จะร่วมงานขายสินค้า มาที่สมาคมฯ โทร 02-202 4547 หรือ manager@atsme.org   ซึ่งตามแนวคิดที่ได้นำเสนอต่อผู้บริหารกระทรวง ให้โอกาส สมาชิกในแต่ล่ะภาคได้นำสินค้ามาร่วมแสดงค่ะ..

                ท้ายนี้ดิฉันมีความห่วงใยสมาชิกถึงการเข้าถึงแหล่งทุน มีมากน้อยเพียงใด กรุณาสะท้อนให้ได้ทราบด้วยค่ะว่า ใครได้รับการส่งเสริมเรื่องแหล่งทุนและได้เข้าถึงแหล่งทุนอย่างไร?และเข้าไม่ถึงแหล่งทุนอย่างไร? เพื่อที่จะเก็บรวมรวมปัญหาส่งให้ถึงมือรัฐบาล เพราะหากเราไม่สะท้อนให้รัฐบาลทราบ การแก้ปัญหาจึงไม่ตรงจุด ทำให้ยังเห็นการใช้ทุนนอกระบบอยู่ ดิฉันหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านค่ะ...(ส่งมาที่ tiponeone@hotmail.com)

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

เพ็ญทิพย์  พรจะเด็ด

นายสมาคมATSME