ครม.ไฟเขียวโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6)


ลงวันที่ :: 24 พฤษจิกายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 403
ครม.ไฟเขียวโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6)

 


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) วงเงินค้ำประกันรวม 100,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกลไกการค้ำประกันของ บสย. ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ SMEs และเพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

 
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) กำหนดวงเงินค้ำประกันต่อรายไว้ที่ไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปี และค่าธรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอค้ำประกันสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน

 
นายกฤษฎาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา บสย. ได้ดำเนินโครงการ Portfolio Guarantee Scheme
มาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีวงเงินค้ำประกันสำหรับโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1-5 จำนวน 380,000 ล้านบาท ซึ่งช่วยเหลือ SMEs ได้กว่า 100,000 ราย และก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบกว่า 600,000 ล้านบาทโดยมีผู้ประกอบการ SMEs สนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงิน
ผู้ให้กู้ 

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนและการบริโภคของผู้ประกอบการซึ่งจะก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้ประมาณ 33,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินประมาณ 168,000 ล้านบาท (1.68 เท่าของวงเงินค้ำประกัน) และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SMEs ไทย และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

 

ผู้เขียน :: Admin