ก.ไอซีที เสริมความรู้คนไทยใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์


ลงวันที่ :: 13 เมษายน 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 633

 

เชียงใหม่จังหวัดแรกในภูมิภาค กระทรวงไอซีทีเดินสายจัดสัมมนา 4 ภาค สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกไซเบอร์ เปิดเฟซบุ๊กเพจ “Thailand Creative Society” สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้เผยแพร่ความรู้ด้าน ICT เตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ที่โรงแรมเลอเมอลิเดียน เชียงใหม่ ด็อกเตอร์พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในพิธีเปิดงานสัมมนาเรื่อง เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปาฐกถาพิเศษเรื่อง เตรียมความพร้อมประเทศไทยรับเศรษฐกิจดิจิทัลว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy : DE) อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลจะต้องดำเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาทุนทางสังคม และลดความเหลื่อมล้ำในการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             

 

กระทรวงไอซีทีจึงได้จัดสัมมนาเรื่อง เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งหมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสื่อกลางให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ยูทูป ไลน์ และอินสตาแกรม เป็นต้น

 

จากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2557 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA พบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรืออาจกล่าวได้ว่าคนไทยใช้เวลา 1 ใน 3 ของวันในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่าคอมพิวเตอร์

               

     “การตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์และวิธีป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เนื่องจากจำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับผลกระทบในทางลบ เช่น ข่าวการถูกหลอกลวง ล่อลวง และการใช้ที่ไม่เหมาะสม รู้เท่าไม่ถึงการณ์  ขณะที่ผลในเชิงบวกก็มีให้เห็นเช่นกัน เห็นได้จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี 2556  มียอดขายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์รวมทั้งสิ้นประมาณ 768,014 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังถูกนำไปใช้ในการให้ความรู้ เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง  ดังนั้น กระทรวงไอซีทีมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการทำงานภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมประชาชนให้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน

 

นอกจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์แล้ว กระทรวงไอซีทียังได้จัดทำเฟซบุ๊กเพจ ชื่อว่า “Thailand Creative Society” เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้ที่จะร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ITC) การใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ การสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การสร้างความตระหนักรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง โดยนำเสนอในรูปแบบของเนื้อหาประกอบกราฟิก หรือ Infographic เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจตระหนักถึงความเสี่ยงและสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้

                

ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีได้กำหนดแผนการจัดสัมมนาเรื่อง เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์จำนวน 4 ครั้ง  ใน 4 ภาค ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งแรกในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ได้จัดเปิดอบรมสัมมนาที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา ส่วนครั้งต่อไปจะจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 4 ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไปทั่วประเทศ